مركز بهره برداري خطوط لوله گاز ميانه

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز میانه

شهر ميانه              محدوده تحت پوشش حدود 408 كيلومتر