پنج شنبه 30 دی 1400 برابر با 20 ژانویه 2022

آگهي مزايده فروش 19 واحد مسكوني متعلق به شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) واقع در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) تبريز

آگهي مزايده فروش 19 واحد مسكوني متعلق به شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) واقع در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) تبريز

مزايده شماره: 87190001

(كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 30626819)

شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) در نظر دارد 19 دستگاه آپارتمان سازماني واقع در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) رابا كليه عرصه واعيان براساس آگهي هاي مندرج درروزنامه سراسري مورخ 99/09/22 و 99/09/23 ازطريق مزايده عمومي به شرح مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند ازكليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد براساس شرايط ذيل، حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 99/10/13 ازطريق سامانه الكترونيك دولت به نشاني www.setadiran.ir نسبت به بارگذاري اسناد و همچنين تحويل فيزيكي ضمانتنامه شركت در مزايده را به دبيرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز واقع در تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1)مشخصات مزايده:

1-1-نام دستگاه مزايده گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

1-2-نشاني دستگاه مزايده گزار: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

1-3-مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت مي كند.

1-4-موضوع مزايده: فروش19واحد آپارتمان مسكوني واقع در مارالان مجتمع شهيد بهشتي كوي دانشگاه تبريز (مطابق جدول پيوست)

1-5-محل تحويل پيشنهادها: بارگذاري در سامانه ستاد ايران

1-6-زمان تحويل اسناد: از زمان بارگذاري در سامانه ستاد

1-7-زمان و مهلت تحويل پيشنهادها: تا ساعت 15 مورخ 99/10/13

1-8-زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 10 مورخ 99/10/14

1-9-محل بازگشايي پاكتها: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

هماهنگي بازديد با آقاي ايماني تلفن: 31444220-041   همراه: 09141077806

1-10-زمان بازديد:

از مورخ 01/10/99 لغايت99/10/10 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت10 لغايت14

1-11-هزينه خريد اسناد:هزينه خريد اسناد مناقصه500/00 ريال مي باشد كه به حساب 040100004101090571214486 IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات بنام شركت انتقال گاز ايران ( منطقه 8 عمليات انتقال گاز) واريز و رسيد آن در سامانه ستاد بارگذاري گردد.

1-12-نوع تضمين و چگونگي ارائه آن:مزايده گران ميتوانند مبالغ تضمين را به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب040100004101090571214486   IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات ارائه و رسيد واريز وجه، و يا به صورت ضمانتنامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزايده، و قابل تمديد به مدت يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) صادر شده باشد ارئه نمايند.

2-موضوع مزايده:

فروش 19واحد آپارتمان در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) به طور مجزا به شرح جدول ذيل:

رديف

 ملك

كاربري

مساحت

نشاني

طبقه

برج

واحد

مبلغ تضمين

قيمت پايه(ريال)

1

آپارتمان

مسكوني

72/70

مارالان

11

بلوك1

4

223/552/000

4/471/050/000

2

آپارتمان

مسكوني

70/75

مارالان

10

بلوك1

1

215/787/500

4/315/750/000

3

آپارتمان

مسكوني

73/43

مارالان

10

بلوك1

3

223/961/500

4/479/230/000

4

آپارتمان

مسكوني

70/75

مارالان

11

بلوك1

1

217/556/250

4/351/125/000

5

آپارتمان

مسكوني

95/05

مارالان

12

بلوك1

6

270/892/500

5/417/850/000

6

آپارتمان

مسكوني

120/58

مارالان

10

بلوك1

2

355/711/000

7/114/220/000

7

آپارتمان

مسكوني

72/70

مارالان

12

بلوك1

4

225/370/000

4/507/400/000

8

آپارتمان

مسكوني

121/70

مارالان

12

بلوك1

5

365/100/000

7/302/000/000

9

آپارتمان

مسكوني

72/70

مارالان

12

بلوك1

4

225/370/000

4/507/400/000

10

آپارتمان

مسكوني

120/58

مارالان

12

بلوك2

2

391/885/000

7/837/700/000

11

آپارتمان

مسكوني

70/75

مارالان

12

بلوك2

1

219/325/000

4/386/500/000

12

آپارتمان

مسكوني

73/43

مارالان

12

بلوك2

3

227/633/000

4/552/660/000

13

آپارتمان

مسكوني

73/43

مارالان

11

بلوك1

3

225/797/250

4/515/945/000

14

آپارتمان

مسكوني

120/58

مارالان

11

بلوك1

2

358/725/500

7/174/510/000

15

آپارتمان

مسكوني

73/43

مارالان

12

بلوك1

3

227/633/000

4/552/660/000

16

آپارتمان

مسكوني

121/70

مارالان

11

بلوك1

5

362/057/500

7/241/150/000

17

آپارتمان

مسكوني

95/05

مارالان

11

بلوك1

6

268/516/250

5/370/325/000

18

آپارتمان

مسكوني

70/75

مارالان

12

بلوك1

1

219/325/000

4/386/500/000

19

آپارتمان

مسكوني

120/58

مارالان

12

بلوك1

2

361/740/000

7/234/800/000

                                                                            

                                                                                                                                              روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

دریافت فایل PDF

تاريخ درج آگهي: 99/9/22

440 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 627

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت